Skip to content
ssc.gov.vn
Thi đua - Khen thưởng
Vụ Pháp chế vận dụng, xây dựng các chương trình kế hoạch công tác, phát động và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả
19/08/2020

  

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được sự chỉ đạo và quan tâm sát sao của Lãnh đạo Ủy ban đối với công tác thi đua khen thưởng, từ năm 2015 – 2019, phong trào thi đua của Vụ Pháp chế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của các cán bộ, công chức trong đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động và xây dựng tập thể Vụ Pháp chế ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành các nhiệm vụ chung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tổ chức quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng

Đánh giá vai trò quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, Vụ Pháp chế đã thực hiện tổ chức tuyên truyền nội dung các văn bản: Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành….. Do đó, nhận thức của cán bộ, công chức trong đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng đã được nâng lên. Các cán bộ, công chức của đơn vị luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”; hiểu rõ nội dung các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng gắn phong trào thi đua yêu nước với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Trên cơ sở kế hoạch chương trình thi đua khen thưởng hàng năm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Pháp chế vận dụng, xây dựng các chương trình kế hoạch công tác, phát động và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng một cách chủ động, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

image

Vụ Pháp chế UBCKNN vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Từ năm 2015 đến năm 2019, Vụ Pháp chế triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua chung của ngành tài chính do Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát động. Cùng với các phong trào thi đua thường niên, đơn vị còn triển khai các phong trào thi đua theo chủ đề, sự kiện, điển hình như: Thi đua hướng tới kỷ niệm 20 năm ngành chứng khoán 28/11/2016; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025; Thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính…..Tích cực tham gia các cuộc vận động đóng góp tiền Quỹ khuyến học do Công đoàn UBCKNN phát động; 100% đoàn viên ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai bão lụt; ủng hộ quỹ mái ấm tình thương, Quỹ khuyến học do Công đoàn Bộ Tài chính phát động, tham gia Đoàn từ thiện của UBCKNN ủng hộ các trường học và trẻ em nghèo…

Công tác khen thưởng trong những năm qua đã bám sát về tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hàng năm, Vụ Pháp chế đã chủ động phát động phong trào thi đua đến từng cán bộ, công chức tạo động lực thi đua, đoàn kết phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị và các cá nhân trong đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Do vậy, từ năm 2015 đến nay, tập thể Vụ Pháp chế được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”. Để có được kết quả tập thể được ghi nhận trên, mỗi cán bộ, công chức Vụ Pháp chế luôn tích cực phấn đấu thi đua gắn với việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn được giao. Trên cơ sở kết quả công tác của mỗi cá nhân, hàng năm Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị đã họp đánh giá một cách khách quan, kịp thời để trình các cấp khen thưởng.

Chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020

Công tác xây dựng, thẩm định chính sách pháp luật: Trong giai đoạn 2015 – 2020, các phong trào thi đua của Vụ Pháp chế luôn tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Vì vậy, kết quả thực hiện các phong trào thi đua luôn phản ánh qua thực tiễn và kết quả hoạt động của Vụ trên các lĩnh vực cụ thể, trong đó công tác xây dựng chính sách, pháp luật là một trong những nội dung nổi bật.

Công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật: Từ năm 2015 – 2019, đã thực hiện tự kiểm tra được hơn 30 nghìn văn bản hành chính do Lãnh đạo Ủy ban ban hành theo thẩm quyền. Trong giai đoạn này, Vụ Pháp chế đã thực hiện rà soát được 56 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực toàn bộ; 34 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ; 21 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần và đã thực hiện rà soát hơn 20 chuyên đề.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giám sát, theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Vụ Pháp chế đã chủ trì và phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức thành công các hội nghị tập huấn triển khai các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Qua hoạt động tuyên truyền pháp luật về chứng khoán. Bên cạnh việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến đối với các văn bản pháp luật của ngành, Vụ Pháp chế đã chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua việc phát động và tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam”, các văn bản QPPL như Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,...

Công tác thẩm định hồ sơ và tham mưu các vấn đề pháp lý cho Lãnh đạo UBCKNN trong công tác quản lý, điều hành thị trường chứng khoán. Hàng năm, Vụ Pháp chế đã tham gia thẩm định và góp ý hàng trăm hồ sơ, vụ việc... Công tác thẩm định hồ sơ và tham mưu về các vấn đề pháp lý liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán luôn được Vụ Pháp chế chú trọng, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian thực hiện theo quy định. Trong các năm gần đây khối lượng công tác trên ngày càng tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp đòi hỏi các cán bộ công chức phải trình độ, công sức thời gian và sự tập trung trong công việc. Bên cạnh đó, do hạn chế về số lượng nhân sự nên đôi khi là áp lực lớn khi số lượng hồ sơ, vụ việc lấy ý kiến ngày càng tăng và tập trung vào cùng một thời điểm.

Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và nguyên nhân đạt được thành tích

Đạt được những thành tích nêu trên là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBCKNN, sự chỉ đạo khoa học, giám sát sát sao và phân công công việc hợp lý của Lãnh đạo Vụ Pháp chế, là do sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ, và sự phối hợp tích cực, chủ động của các đơn vị trong và ngoài Ủy ban.

Trong phân công công việc, Pháp chế đã lập các nhóm chuyên viên phụ trách các mảng công việc riêng, giao công việc độc lập kết hợp theo nhóm, qua đó, phát huy tính độc lập trong công việc cũng như trí tuệ tập thể, sự kiểm tra, giám sát chéo giữa các chuyên viên để đảm bảo hoàn thành công việc có chất lượng. Ngoài ra, Lãnh đạo Pháp chế luôn chú trọng, tạo điều kiện cho các bộ, công chức trong đơn vị tham gia các dự án, đi công tác, học tập nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn.

Tại đơn vị, Pháp chế cũng đã quán triệt tinh thần cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thể chế gắn với các phong trào thi đua do Bộ Tài chính, UBCKNN phát động. Mỗi cán bộ lãnh đạo, đảng viên, công chức của Vụ đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động xuyên suốt trong năm.

Tập thể Vụ Pháp chế luôn tích cực, chủ động trong trong việc nghiên cứu đề tài, sáng kiến gắn với chuyên môn. Từ năm 2015 đến 2019, Vụ Pháp chế đã xây dựng được 10 sáng kiến, nghiên cứu khoa học (bao gồm: 02 đề tài nghiên cứu khoa học; chủ trì xây dựng 03 văn bản QPPL; chủ trì 05 quy trình ISO). Nhìn chung, các sáng kiến đều gắn chặt chẽ với chuyên môn và nhiều giải pháp, đề xuất đã được sử dụng, góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, góp phần vào việc thay đổi cách thức quản lý theo hướng kiến tạo, phục vụ nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ thông qua quy trình ISO.

Kiến nghị, đề xuất phát huy phong trào thi đua cho giai đoạn 2021 – 2025

Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng thời thi đua lập thành tích để hướng tới và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Và để đạt được các mục tiêu đề ra cho công tác thi đua khen thưởng trong những năm tiếp theo cần phải thực hiện các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cán bộ công chức về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, làm cơ sở cho việc vận dụng vào thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị.

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức và hoạt động thi đua khen thưởng, mục tiêu cần tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đơn vị. Nội dung thi đua phải cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế, phân kỳ công việc theo thời gian để thuận tiện trong sơ kết, tổng kết, động viên kịp thời. Hình thức thi đua phải đa dạng, phù hợp để mọi người dễ hiểu, tạo thuận lợi trong việc tham gia đánh giá.

- Đổi mới công tác đăng ký thi đua, theo dõi, tổng kết phong trào thi đua để nâng cao tác dụng của phong trào, phát hiện và nuôi dưỡng được những điển hình, những nhân tố mới trong thi đua yêu nước của đơn vị. Việc sơ kết, tổng kết cần phải tiến hành nghiêm túc nhằm đánh giá được thực chất, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, tránh tình trạng làm chiếu lệ, sơ sài.

- Khen thưởng, tuyên dương các gương tốt phải chú trọng tính thường xuyên, tính lan tỏa, chú trọng động viên các hoạt động mới và khó, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình, tiên tiến.

Vụ Pháp chế - UBCKNN

Các tin khác