Skip to content
ssc.gov.vn
Thi đua - Khen thưởng
Báo cáo Tham luận Hội nghị điển hình tiên tiến UBCKNN năm 2020 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành
23/07/2020

Báo cáo Tham luận Hội nghị điển hình tiên tiến UBCKNN năm 2020

của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức, hưởng ứng các phòng trào thi đua yêu nước và công tác bình xét khen thưởng, phát hiện, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến theo tinh thần của Chỉ thị số 34/-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Tác động của công tác thi đua khen thưởng góp phần thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong giai đoạn 05 năm (2016-2020):

1. Đánh giá công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng:

Kể từ khi thành lập, công tác thi đua khen thưởng luôn được Giám đốc và Ban Lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tốt. Cán bộ, công chức, nhân viên đã thấy rõ được vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là phong trào thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thi đua giành các danh hiệu thi đua của ngành.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cũng đạt được nhiều kết quả, hàng năm đều có các sáng kiến làm tăng chất lượng hiệu quả công việc. Từ năm 2017 đến  2019 có tổng số 03 sáng kiến được xét và công nhận. Điều quan trọng từ kết quả đạt được từ các phong trào thi đua sáng tạo là đã thay đổi tư duy, nhận thức về công tác thi đua của cán bộ công chức, nhân viên trong Ban, nâng cao hiệu quả làm việc, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Đánh giá kết quả và chất lượng công tác khen thưởng:

Ban QLDACN thường xuyên tuyên truyền, thông báo nội dung đến từng cán bộ công chức, nhân viên trong Ban triển khai, tổ chức các phong trào thi đua do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phát động. Các phong trào thi đua đã có nhiều thay đổi về chất lượng với nhiều nội dung phong phú, không hình thức phô trương, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm tiêu chí hàng đầu như: Phong trào thi đua “Phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tài chính tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020”, “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, kỷ niệm 20 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam” gắn với tổ chưc thực hiện các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” và các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Từ năm 2017 đến hết năm 2020, tập thể và các cá nhân cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng của Ban QLDACN đã đạt được những thành tích cụ thể như sau:

- Năm 2017: 04 công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01 nhân viên hợp đồng được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBCKNN.

- Năm 2018:

+ Tập thể Ban đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc, được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

+ 04 công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01 công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 01 công chức được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 01 nhân viên hợp đồng được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBCKNN.

- Năm 2019:

+ Tập thể Ban đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.

+ 04 công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 01 công chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 03 nhân viên hợp đồng được tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBCKNN.

3. Chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016-2020:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của UBCKNN được thành lập sau khi Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực. Trên cơ sở vận dụng các quy định hiện hành, Bộ Tài chính đã cho phép thành lập Ban QLDACN của UBCKNN với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức phù hợp quy mô, tính chất của các dự án đầu tư xây dựng thuộc UBCKNN, đây cũng là Ban QLDACN đầu tiên trong ngành Tài chính. Việc thành lập Ban QLDACN một cách kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai dự án Xây dựng trụ sở làm việc UBCKNN, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ được giao.

Theo Quyết định số 2088/QĐ-BTC ngày 29/9/2016, Ban QLDACN thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBCKNN, Ban QLDACN có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật. Hiện nay, Ban QLDACN đang làm chủ đầu tư 02 dự án đầu tư xây dựng của UBCKNN:

- Dự án Xây dựng trụ sở làm việc UBCKNN

- Dự án Xây dựng, lắp đặt thiết bị, trang trí nội thất trụ sở làm việc UBCKNN

Nhân sự thực tế hiện nay của Ban QLDACN có 10 cán bộ, bao gồm: 04 biên chế công chức và 06 lao động hợp đồng.

Với số lượng người không nhiều, khối lượng công việc rất lớn, bao gồm nhiều mảng như: Công tác đấu thầu; quản lý, giám sát kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại công trường; hành chính - kế toán; các công tác báo cáo định kỳ đột xuất; các thủ tục dự án…. Tuy nhiên, các cán bộ công chức, nhân viên hợp đồng vẫn đảm bảo triển khai tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng, đủ quy trình, thủ tục và hơn hết là chất lượng, tiến độ dự án.

Nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, phong trào thi đua học tập tại Ban QLDACN cũng được phát huy sôi nổi, các cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng tích cực tham gia các khóa học, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, cập nhật quy định pháp luật hiện hành. Ban QLDACN hiện có 07/10 cán bộ có chứng chỉ hành nghề đấu thầu (01 đồng chí Phó giám đốc Ban và 06 nhân viên Ban QLDACN), 01 đồng chí có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng I đã đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng; những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn đều có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận. Nhân sự của Ban hiện có 10 người đáp ứng đủ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

Hàng năm, các cán bộ, công chức cùng chung tay xây dựng những sáng kiến, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án, cụ thể như:

- Năm 2017, xây dựng Quy chế quản lý tài chính đối với Ban QLDACN của UBCKNN, sáng kiến đã được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận tại Quyết định số 417/QĐ-UBCK ngày 25/4/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban QLDACN của UBCKNN:

Thực hiện Quyết định số 2088/QĐ-BTC ngày 29/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Ban QLDACN của UBCKNN và Quyết định số 113/QĐ-BTC ngày 19/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban QLDACN của UBCKNN, để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động của Ban QLDACN, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Chủ tịch UBCKNN quy định chi tiết về quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDACN theo quy định của pháp luật.

Ban QLDACN đầu tiên được Bộ Tài chính thành lập theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Tài chính chưa có các quy định cụ thể về quản lý tài chính, tài sản đối với các Ban QLDACN, tại các Tổng cục thuộc Bộ cũng chưa có kinh nghiệm triển khai.

Quy chế quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính được cấp thẩm quyền giao đối với Ban QLDACN của UBCKNN để thực hiện và quản lý các dự án đầu tư xây dựng; nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn tài chính trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thuộc UBCKNN; giúp cho Ban QLDACN thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn tài chính được giao đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, UBCKNN.

Ngay sau khi Quyết định số 417/QĐ-UBCK được ban hành, Ban QLDACN của UBCKNN đã áp triển khai thực hiện trong việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính được cấp thẩm quyền giao một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 được cấp thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giải ngân đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, UBCKNN.

- Năm 2018, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đối với Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sáng kiến đã được Giám đốc Ban QLDACN chấp thuận tại Quyết định số 60/QĐ-QLDA ngày 27/11/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBCK ngày 25/4/2017 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động thường xuyên của Ban QLDACN, Chủ tịch UBCKNN giao Giám đốc Ban QLDACN quy định chi tiết về Quy chế chi tiêu nội bộ đối với Ban QLDACN theo quy định của pháp luật.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban QLDACN được áp dụng thống nhất tại Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho Giám đốc Ban QLDACN; Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Nâng cao hiệu suất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí quản lý hành chính cho cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị.

Quy chế quy định các định mức chi tiêu trong việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính được cấp thẩm quyền giao đối với Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn tài chính trong hoạt động thường xuyên và công tác đầu tư xây dựng; giúp cho Ban QLDACN thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn tài chính được giao đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, UBCKNN.

Ngay sau khi Quyết định số 60/QĐ-QLDA ngày 27/11/2018 được ban hành, Ban QLDACN của UBCKNN đã áp triển khai thực hiện trong việc quản lý, sử dụng các nguồn tài chính được cấp thẩm quyền giao một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 được cấp thẩm quyền phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, giải ngân đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính, UBCKNN.

- Năm 2019, xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sáng kiến đã được Giám đốc Ban QLDACN chấp thuận tại Quyết định số 35/QĐ-QLDA ngày 06/11/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-UBCK ngày 18/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Quyết định số 492/QĐ-UBCK ngày 31/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai các hoạt động thường xuyên của Ban QLDACN, Giám đốc Ban QLDACN đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban QLDACN theo quy định của pháp luật.

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban QLDACN được áp dụng thống nhất tại Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạo quyền chủ động trong quản lý và sử dụng cho Giám đốc Ban QLDACN; Tạo quyền chủ động cho cán bộ, công chức, nhân viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhằm quản lý, sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và tuân thủ theo quy định của pháp luật tại Ban QLDACN cho cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị.

Quy chế quy định các định mức về quản lý, sử dụng tài sản được giao đối với Ban QLDACN, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công trong hoạt động thường xuyên và công tác đầu tư xây dựng; giúp cho Ban QLDACN thực hiện quản lý, sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

II. Những tồn tại, hạn chế; những bài học kinh nghiệm và xác định phương hướng, mục tiêu chung của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 05 năm tới (Giai đoạn 2021-2025):

1. Tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm:

Ban QLDACN thời gian qua đã thực hiện công tác thi đua khen thưởng một cách đồng nhất và sôi nổi, nhưng cũng có không ít tồn tại hạn chế chưa thật sự trở thành động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, công chức, người lao động làm việc và cống hiến.

Công tác thi đua khen thưởng trong thời gian vừa qua, ngoài những kết quả đạt được, đôi lúc do còn bận rộn với công tác chuyên môn, phong trào thi đua còn mang tính hình thức. Để công tác thi đua khen thưởng thiết thực gắn với công tác quản lý dự án, đóng góp thiết thực hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn ngành, Ban QLDACN ý thức được việc cần phải làm đúng và đầy đủ tiêu chí thi đua theo quy định của nhà nước và Bộ Tài chính; cần quan tâm nhiều hơn tới đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là các nhân viên hợp đồng tại công công trường, nơi trực tiếp có những sáng kiến kỹ thuật, đảm bảo an toàn, chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.

2. Kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn tiếp theo:

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, phong trào thi đua của Ban QLDACN hòa nhập toàn diện vào phong trào thi đua chung của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ban QLDACN đã, đang và sẽ phấn đầu đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua chung mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính phát động.

Nhận thức đúng đắn vai trò, ý nghĩa và sức lan tỏa của các phong trào thi đua, Ban Lãnh đạo thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua cả trên diện rộng và chiều sâu; gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, nhằm phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị. Đồng thời, khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần tự giác và trách nhiệm của mọi người, tạo ra động lực to lớn, động viên cán bộ, công chức, nhân viên hợp đồng trong Ban đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được trong hoạt động phong trào, phát huy thành tích đã đạt được, trong những năm tới, Ban QLDACN sẽ tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả hơn nữa hoạt động thi đua, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, nhân viên trong Ban, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan UBCKNN.

III. Phát hiện, tôn vinh các cá nhân trong đơn vị có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua, có những mô hình mới có nhiều sáng kiến, giải pháp, sáng tạo trong các lĩnh vực công tác được giao:

Nhận thức của cán bộ công chức, nhân viên trong Ban về công tác thi đua khen thưởng ngày càng được nâng cao, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện. Công tác tổ chức phong trào thi đua phong phú về hình thức, thiết thực về nội dung và đạt được nhiều kết quả cao; từ đó góp phần để các cán bộ, công chức nhân viên trong Ban nâng cao hiệu quả làm việc. Các phong trào thi đua đã tạo nên không khí lao động phấn khởi, tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, sự đồng thuận vì mục tiêu chung của Ban QLDACN.

Ban QLDACN luôn chú trọng phát hiện, xây dựng, nêu gương các cá nhân điển hình tiên tiến là các cán bộ, công chức, nhân viên có nhiều thành tích. Sau mỗi đợt phát động thi đua, Ban QLDACN đều tổ chức tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng; phát hiện kịp thời các nhân tố mới đột xuất xuất sắc.

Giai đoạn 2016-2020, Ban QLDACN giới thiệu 01 cá nhân tiêu biểu trong đơn vị:

- Họ tên: Vũ Thị Thanh Huyền

- Sinh ngày, tháng, năm: 10/10/1982 Giới tính: Nữ

- Chức vụ:

+ Chuyên môn: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành

+ Đoàn thể: Phó bí thư BCH Đoàn Thanh niên UBCKNN;

Là thành viên của Ban Chuẩn bị đầu tư dự án từ những ngày đầu triển khai dự án Xây dựng trụ sở làm việc UBCKNN, vừa thực hiện công tác chuyên môn là Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính (Vụ Tài vụ - Quản trị), vừa là thành viên kiêm nhiệm của Ban Chuẩn bị đầu tư dự án, bà Vũ Thị Thanh Huyền luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2016, Khi Ban QLDACN được thành lập, bà Vũ Thị Thanh Huyền được giao nhiệm vụ là Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Ban QLDACN. Sau gần 05 năm triển khai dự án, bà Vũ Thị Thanh Huyền đã tham mưu giúp Giám đốc Ban QLDACN thực hiện chỉ đạo, điều hành sát sao đối với công tác quản lý nhà về tài chính, tài sản, quản lý dự án Xây dựng trụ sở làm việc UBCKNN; công tác lập dự toán NSNN, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng luôn kịp thời, đúng thời gian quy định; tổng hợp, báo cáo định kỳ đột xuất theo yêu cầu đối với công tác quản lý dự án tại Ban QLDACN theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Từ năm 2016 đến năm 2019, bà Vũ Thị Thanh Huyền luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn và có những sáng kiến trong quá trình công tác, tất cả các sáng kiến đều được ứng dụng vào thực tế công việc và đem lại hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

- Năm 2016, tham gia nghiên cứu, soạn thảo, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Quyết định số 216/QĐ-UBCK ngày 02/3/2016 về việc phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Năm 2017, chủ trì xây dựng Quy chế quản lý tài chính đối với Ban QLDACN của UBCKNN, sáng kiến đã được Chủ tịch UBCKNN chấp thuận tại Quyết định số 417/QĐ-UBCK ngày 25/4/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Năm 2018, chủ trì xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ đối với Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sáng kiến đã được Giám đốc Ban QLDACN chấp thuận tại Quyết định số 60/QĐ-QLDA ngày 27/11/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Năm 2019, chủ trì xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sáng kiến đã được Giám đốc Ban QLDACN chấp thuận tại Quyết định số 35/QĐ-QLDA ngày 06/11/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Ban QLDACN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các năm từ 2016 đến năm 2019, hàng năm, bà Vũ Thị Thanh Huyền luôn được tặng thưởng các danh hiệu thi đua tiêu biểu do UBCKNN, Bộ Tài chính, Đoàn khối các cơ quan Trung ương trao tặng, cụ thể như sau:

- Lao động tiên tiến: Năm 2016, 2017, 2018, 2019

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: Năm 2018, 2019

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Năm 2017

- Bằng khen của ĐTN Khối các cơ quan Trung ương về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2017, năm 2018 và năm 2019.

Là đảng viên, đoàn viên Đoàn thanh niên, bà Vũ Thị Thanh Huyền luôn hăng hái đi đầu, tích cực và tham gia đầy đủ các lớp học, các hoạt động phong trào về giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cũng như các chương trình phổ biến các văn bản mới của Nhà nước, Bộ Tài chính và UBCKNN; tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tích cực tham gia các chương trình hiến máu nhân đạo, các hoạt động thiện nguyện thường niên của Đoàn Thanh niên UBCKNN như Tết ấm cho em, Tết ấm vùng cao… đóng góp xây dựng các điểm trường mẫu giáo, tiểu học, thăm hỏi tặng quà học sinh và đồng bào nghèo vùng cao tại Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái; Thường xuyên phối hợp với chính quyền, công đoàn tổ chức các chương trình giao lưu nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành./.

BAN QLDA ĐTXD CHUYÊN NGÀNH

Các tin khác