Skip to content
ssc.gov.vn
Thi đua - Khen thưởng
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng, hưởng ứng tích cực phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
21/07/2020

Trên cơ sở Công văn số 148/TCCB ngày 12/5/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc xây dựng Báo cáo tham luận tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán báo cáo cụ thể như sau:

I. Đánh giá công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng

1. Đánh giá công tác phổ biến, hưởng ứng các phong trào thi đua

Trung tâm luôn chú trọng việc quán triệt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT), trong đó tập trung chú trọng tuyên truyền về nội dung Luật Thi đua, Khen thưởng; kịp thời phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện công tác bình xét khen thưởng thường xuyên và đột xuất theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính, đảm bảo công tác thi đua khen thưởng đúng người, đúng thành tích, công bằng và minh bạch.

Công tác phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong Trung tâm đã được thực hiện tốt và thường xuyên. Trung tâm đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở đó, mỗi viên chức thuộc Trung tâm đều hiểu rõ các nội dung của chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Đánh giá tình hình tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng

Đánh giá hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng:

Hội đồng thi đua, khen thưởng tại Trung tâm thực hiện theo đúng quy định, thành phần gồm: Lãnh đạo, chi ủy, đại diện công đoàn cơ sở, đoàn thanh niên (và 01 chuyên viên kiêm nhiệm công tác thi đua, khen thưởng là Thư kí Hội đồng). Hội đồng thi đua, khen thưởng của Trung tâm có trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp và bình xét khen thưởng đối với các công chức, viên chức và tập thể, Hội đồng hoạt động theo hình thức tập thể quyết định.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo UBCKNN, hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tại Trung tâm đã thực hiện công khai, công bằng và minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người lao động; phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng tại UBCKNN, tạo động lực cho viên chức, người lao động Trung tâm cố gắng hơn trong phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Trong quá trình triển khai, thực hiện các công tác tổ chức thi đua, khen thưởng, Trung tâm luôn nhận được sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Vụ Tổ chức cán bộ UBCKNN, thường xuyên có sự trao đổi giữa hai bên giúp Trung tâm thực hiện các công tác thi đua khen thưởng nhanh, chính xác và hiệu quả.

Đánh giá việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị:

Trung tâm không có bộ phận chuyên trách về thi đua - khen thưởng, công tác thi đua khen - thưởng được giao cho Phòng Hành chính - Tổng hợp làm đầu mối thực hiện công tác TĐKT của Trung tâm, 01 viên chức làm công tác nhân sự thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp, được đào tạo chuyên ngành Quản trị nhân sự được giao nhiệm vụ làm đầu mối. Khi có các hoạt động về công tác thi đua - khen thưởng sẽ tổ chức, phối hợp với các đơn vị thuộc Trung tâm hoặc thành lập các Hội đồng thi đua để thực hiện.

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ phụ trách TĐKT tại Trung tâm luôn cố gắng nghiên cứu, học tập các quy định của pháp luật để kịp thời tham mưu cho Hội đồng TĐKT và lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, triển khai công tác TĐKT tại Trung tâm. Tuy nhiên do số lượng mỏng và kiêm nhiệm nhiều công tác nên kinh nghiệm và kiến thức thực tế còn hạn chế.

II. Đánh giá kết quả và chất lượng công tác khen thưởng

Thi đua, khen thưởng được coi là một trong những biện pháp quan trọng, là động lực để đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của các viên chức, phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, xây dựng Trung tâm ngày một vững mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Trong giai đoạn 2015 đến nay, Trung tâm liên tục được Bộ Tài chính đánh giá là Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 01 cá nhân thuộc Trung tâm được tặng danh hiệu Huân chương lao động hạng nhì. Năm 2017, tổng kết, đánh giá thành tích trong 20 năm thành lập và phát triển, Trung tâm đã được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Như vậy có thể thấy, các phong trào thi đua đã có hiệu quả và tác động tích cực, góp phần giúp Trung tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

(Trung tâm tổng hợp các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Bộ, Tổng cục từ năm 2015 đến nay trong bảng thống kê đính kèm tham luận).

III. Đánh giá chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các Phong trào thi đua trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), có nhiệm vụ chính là giúp Lãnh đạo UBCKNN tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Hiện nay bộ máy Trung tâm gồm 08 Phòng, Chi nhánh Trung tâm và 02 đơn vị cấp Phòng thuộc Chi nhánh, gồm: Phòng Đào tạo; Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; Phòng Phân tích và Dự báo thị trường; Phòng Quản trị công ty; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Kế toán; Phòng Tư liệu - Tin học và Chi nhánh Trung tâm tại TP.HCM (Phòng Nghiệp vụ và Phòng Hành chính - Tổng hợp), với tổng số công chức, viên chức là 45 người.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm đã luôn hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do UBCKNN phát động. Các tập thể, cá nhân thuộc Trung tâm luôn đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm, cố gắng khắc phục khó khăn và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả được thể hiện chủ yếu theo các mảng hoạt động chính là:

1. Công tác đào tạo:

Đào tạo là một trong hai nhiệm vụ cơ bản, quan trọng của Trung tâm được Bộ Tài chính, UBCKNN giao từ khi thành lập cho đến nay. Công tác đào tạo của Trung tâm tập trung chủ yếu vào đào tạo nguồn nhân lực cho TTCK. Chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên môn của Trung tâm là yêu cầu bắt buộc và là một phần của quy trình thi và cấp chứng chỉ hành nghề trên TTCK Việt Nam.

Công tác đào tạo của Trung tâm tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

1.1. Đào tạo đội ngũ người hành nghề trên TTCK: tổ chức triển khai các khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán và TTCK cho các cán bộ, nhân viên làm việc tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán để có đủ điều kiện được tham gia thi cấp phép hành nghề chứng khoán; tổ chức đào tạo kiến thức bổ trợ, cập nhật thông tin cho cán bộ quản lý, nhân viên các tổ chức kinh doanh chứng khoán, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên thị trường.

Một số kết quả nổi bật trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay mà Trung tâm đã đạt được là:

(1) Chuẩn hóa chương trình và giáo trình đào tạo:

Chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo đã được sửa đổi, nâng cấp và được xây dựng mới cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Giai đoạn 2016 - 2020, chương trình đào tạo tại Trung tâm NCKH&ĐTCK bao gồm 08 chương trình dành cho người hành nghề Chứng khoán, tương ứng với 08 bộ giáo trình, củng cố được chương trình đào tạo cho người hành nghề, trong đó 07 chương trình đã triển khai từ năm 2015 trở về trước, từ năm 2016 bắt đầu triển khai chương trình đào tạo về “Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh”.

(2) Triển khai đồng bộ, thống nhất phần mềm thi trên máy cho các khóa đào tạo chuyên môn và thi cấp phép hành nghề tại hai miền Nam, Bắc:

Tổ chức thi trên máy là một trong những cải tiến quan trọng, mang tính ứng dụng công nghệ vào công tác chuyên môn, được Trung tâm triển khai từ năm 2008 tại Hà Nội và Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh. Giai đoạn từ năm 2010 - 2017 Trung tâm được UBCKNN ủy quyền làm đầu mối tổ chức các kỳ thi sát hạch cấp phép hành nghề chứng khoán bằng hình thức thi và chấm trên máy tính Theo đó công tác chấm điểm, đánh giá, lưu trữ dữ liệu về thí sinh và kết quả thi đều được thực hiện một cách tự động, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và khách quan cao.

(3) Phát triển đội ngũ giảng viên giảng dạy tại Trung tâm, mở rộng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, giảng viên tiềm năng có chất lượng:

Trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng và kết nối mạng lưới đội ngũ giảng viên kiêm chức và thỉnh giảng có trình độ cao, có thực tiễn về thị trường, nhằm đảm bảo chất lượng cho các khóa đào tạo chuyên môn của Trung tâm. Đội ngũ giảng viên kiêm chức của UBCKNN chủ yếu là các chuyên gia của UBCKNN và Trung tâm được đào tạo bài bản, tham gia nhiều khóa đào tạo do chuyên gia nước ngoài giảng dạy hoặc đào tạo tại nước ngoài. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tập trung phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đến từ các tổ chức kinh doanh chứng khoán, các trường đại học hàng đầu trong cả nước. Hiện nay, số lượng giảng viên tham gia giảng dạy cho các chương trình đào tạo chuyên môn tại Trung tâm có khoảng 65 người.

Kết quả đào tạo chuyên môn về chứng khoán và TTCK giai đoạn 2016 - 2019 cụ thể là:

1.2. 

TT

Năm

Kết quả đào tạo

Số lớp

Số học viên

1

2016

81

5.794

2

2017

83

6.846

3

2018

93

7.640

4

2019

87

7.146

5

Tháng 6/2020

15

1.088

TỔNG

359

28.514

Đào tạo Quản trị công ty: giai đoạn 2016 - 2019, Trung tâm đã tổ chức triển khai đào tạo khóa học Quản trị công ty. Quản trị công ty là một vấn đề hết sức quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai của các doanh nghiệp đại chúng và niêm yết, có tác động trực tiếp tới lòng tin của công chúng đầu tư và hiệu quả hoạt động, sự bền vững của TTCK. Hàng năm, Trung tâm triển khai các khóa đào tạo về quản trị công ty cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trực tiếp làm về quản trị công ty tại các công ty đại chúng và niêm yết.

Kết quả đào tạo cụ thể như sau:

TT

Năm

Kết quả đào tạo

Số lớp

Số học viên

1

2016

10

430

2

2017

11

340

3

2018

5

210

4

2019

7

220

TỔNG

33

1.200

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác đào tạo lại: đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức của UBCKNN theo kế hoạch phê duyệt hàng năm. Trong đó, công chức, viên chức mới tuyển dụng của UBCKNN phải tham gia một số khóa học chuyên môn về chứng khoán do Trung tâm tổ chức và các khóa nghiệp vụ khác như kế toán, kiểm toán, ngoại ngữ, tin học,…

2. Công tác Quản lý nghiên cứu khoa học:

Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế - tài chính đang diễn ra mạnh mẽ, lĩnh vực chứng khoán nói riêng, thị trường vốn nói chung luôn được coi là một bộ phận rất quan trọng và có tính chất phức tạp, năng động bậc nhất trên thị trường tài chính. Trong đó, hoạt động NCKH của ngành chứng khoán là một giải pháp then chốt, góp phần quan trọng giúp phát triển thị trường chứng khoán, hoàn thiện các thể chế, chính sách, sản phẩm mới dựa trên những luận cứ khoa học; công tác nghiên cứu khoa học cũng góp phần trực tiếp vào công tác đào tạo như đưa các nghiên cứu về sản phẩm, nội dung mới vào hoạt động đào tạo chuyên môn. Vì vậy, hoạt động NCKH về chứng khoán và thị trường chứng khoán là hết sức cần thiết.

Hoạt động NCKH của ngành chứng khoán, với đầu mối quản lý là Trung tâm NCKH&ĐTCK, là hoạt động được triển khai một cách thường xuyên, khoa học, ngày càng phát triển cả về chiều rộng (thể hiện ở các mảng hoạt động, sự phong phú và đa dạng về nội dung thực hiện) và chiều sâu (thể hiện ở tính chất chuyên môn của hoạt động). Trung tâm làm đầu mối quản lý các Đề tài, Chuyên đề NCKH cấp Ủy ban và Trung tâm; tổ chức các hội thảo tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học.

Kết quả cụ thể trong giai đoạn 2016 - 2019 như sau:

Nội dung

2016

2017

2018

2019

Đề tài NCKH cấp Ủy ban

13

8

6

5

Chuyên đề NCKH cấp Ủy ban và Trung tâm

9

6

3

7

Hội thảo, sinh hoạt khoa học

5

4

3

2

Hoạt động hỗ trợ NCKH khác:

Các hoạt động hỗ trợ khác cũng được triển khai đều đặn hàng năm nhằm hỗ trợ tích cực cho NCKH, qua đó góp phần hỗ trợ công tác chung của Ủy ban. Có thể kể đến:

+ Các chương trình khảo sát tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng và phát triển TTCK nước ngoài; tham gia các diễn đàn quốc tế (như khảo sát TTCK phái sinh Hàn Quốc và Nhật Bản, Diễn đàn Đào tạo thị trường vốn khu vực tiểu vùng sông Mê Kông,..).

+ Các chương trình hợp tác nhằm mở rộng quan hệ đa phương và song phương trong nghiên cứu và đào tạo về thị trường vốn giữa Trung tâm NCKH&ĐTCK với các tổ chức quốc tế (ACIIA và ASIF).

+ Tăng cường năng lực nghiên cứu cho ngành thông qua việc xây dựng thư viện chuyên ngành chứng khoán đặt tại Trung tâm NCKH&ĐTCK. Đến nay, thư viện đã có khoảng 1000 đầu tài liệu tham khảo (trong đó bao gồm 308 đầu sách tiếng Anh, 283 đầu sách tiếng Việt, 264 đề tài và rất nhiều các tài liệu chuyên khảo khác), phục vụ tốt cho nhu cầu nghiên cứu, học tập và công tác của các cán bộ thuộc Ủy ban nói riêng, các cá nhân công tác trong ngành chứng khoán nói chung, và mọi đối tượng quan tâm khác.

Có thể nói, hoạt động NCKH ngành chứng khoán tuy còn có những khó khăn (như hạn chế về nguồn kinh phí, về số lượng cán bộ nghiên cứu đa phần cũng chính là các cán bộ làm công tác chuyên môn của Ủy ban...) song đã đạt được những kết quả tích cực nhất định. Với các hoạt động đa dạng, bao trùm nhiều nội dung khác nhau (từ khía cạnh lý luận, khoa học thuần túy cho đến các vấn đề thực tiễn, bám sát sự vận động hàng ngày của thị trường), công tác NCKH đã có những đóng góp quan trọng và góp phần hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản của UBCKNN trong vai trò là cơ quan quản lý, điều hành TTCK, với trọng trách đề xuất và thiết kế khuôn khổ pháp lý cũng như cơ chế chính sách cho sự vận hành và phát triển của thị trường.

  Điểm nổi bật trong công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Trung tâm giai đoạn năm 2019 trở về trước là những kết quả đáng kể trong hoạt động hợp tác quốc tế như trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội đầu tư quốc tế ACIIA; trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội đầu tư Châu Á (ASIF); đoàn công tác nước ngoài được gia tăng về số lượng và mở rộng quy mô hợp tác (với Thái Lan, Đài Loan, Nhật, Malaysia, Anh...)

3.  Công tác thông tin tuyên truyền:

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Trung tâm được UBCKNN giao triển khai từ ngày đầu thành lập và có đóng góp quan trọng vào việc hình thành và nâng cao nhận thức của xã hội, công chúng đầu tư về TTCK Việt Nam cũng như các sản phẩm đầu tư trên thị trường. Các hoạt động chính gồm: triển khai các hội nghị, hội thảo tuyên truyền (trung bình 1 quý/1 hội thảo); triển khai chương trình phổ cập kiến thức trên truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình cáp Việt Nam, Truyền hình Nhân dân,…; biên soạn tài liệu, tờ rơi, sổ tay về thị trường chứng khoán phục vụ nhà đầu tư. Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ cập kiến thức 2016-2019 cụ thể như sau:

IV. 

TT

Năm

Truyền hình

Hội nghị tuyên truyền

Tài liệu

1

2016

12 buổi

7 CKPS, 4 QTCT, 1 tọa đàm nâng hạng thị trường

02 buổi

về CKPS

(300 người)

01 tài liệu tuyên truyền

04 tờ rơi

2

2017

10 buổi về

QTCT, Quỹ và SF mới

04 buổi

01 Chứng quyền, 01 CKPS, 01QTCT

+ 01 phối hợp với ĐH KTQD

(420 người)

01 tờ rơi

01 sổ tay

3

2018

5 buổi gồm:

3 buổi giảng về sản phẩm quỹ

2 tọa đàm về thị trường TPDN và Fintech

04 buổi về chứng quyền,CKPS, QTCT

(400 người)

01 tờ rơi

01 tài liệu tuyên truyền

4

2019

02 buổi tọa đàm về Luật chứng khoán sửa đổi và Chứng quyền có bảo đảm

04 buổi về chứng quyền,CKPS, QTCT

(400 người)

 

Đánh giá chung về phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 05 năm tới (giai đoạn 2021 - 2025)

1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Các tiêu chí chấm điểm đưa ra còn chung chung, chồng chéo, khó đánh giá, so sánh;

Quy trình và thủ tục xét, khen thưởng theo quy định đôi khi còn chậm vì phải qua nhiều bước; và thường được tiến hành vào đợt bình xét cuối năm do đó chưa khen thưởng và động viên kịp thời; chủ yếu là khen theo niên hạn, việc khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất chưa nhiều;

Việc xét công nhận sáng kiến còn vướng mắc do cơ quan hành chính nhà nước, các mặt hoạt động nghiệp vụ phải thực hiện nghiêm túc theo quy định nên việc lựa chọn cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét các danh hiệu còn mang tính hình thức hoặc ngược lại là quá khắt khe, chặt chẽ, không hiệu quả;

Việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng chưa được thường xuyên, liên tục. Viên chức trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng chưa được đào tạo bài bản, thường là kiêm nhiệm, ít được bồi dưỡng, tập huấn nên còn lúng túng trong triển khai thực hiện;

Tổ chức phong trào thi đua chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; việc triển khai phong trào thi đua có lúc còn mang tính hình thức.

2. Bài học kinh nghiệm

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn tồn tại, thiếu sót trong công tác thi đua, khen thưởng có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm về phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng như sau:

Trung tâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp từ Bộ Tài chính đến UBCKNN để triển khai thành kế hoạch hành động tại đơn vị. Tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Ủy ban với các hoạt động của Trung tâm. Đồng thời xác định lấy việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Ủy ban, được Ủy ban giao là nhiệm vụ cơ bản từ đó là triển khai các nhiệm vụ khác;

Giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ trong tập thể Trung tâm; Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Ủy ban, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ủy ban để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

Công tác chỉ đạo điều hành rõ ràng, thông xuốt từ trên xuống dưới, phát huy dân chủ, luôn quán triệt nhiệm vụ được giao đến từng phòng và từng cán bộ viên chức thuộc đơn vị ngay từ đầu năm;

Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, áp dụng vào thực tiễn công tác. Đồng thời, đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến các quy trình, quy chế và áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác của đơn vị;

Tổ chức và tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua do UBCKNN và Bộ Tài chính phát động nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao hàng năm;

Trung tâm luôn quan tâm, động viên viên chức không ngừng học hỏi, tích cực tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ viên chức trong đơn vị có tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, có năng lực quản lý, điều hành;

Không ngừng ổn định bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực cho viên chức, phân công phân nhiệm hợp lý để viên chức phát huy sở trường công tác.

Phát huy hiệu quả công tác thi đua khen thưởng đối với công tác quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động cũng như khuyến khích, động viên tinh thần làm việc của tập thể người lao động tại đơn vị.

3. Kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn tiếp theo

Qua thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua, Trung tâm có một số đề xuất để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua trong thời gian tới như sau:

Cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo, Cấp ủy các cấp trong chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác thi đua khen thưởng;

Bám sát các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn để thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thức và là động lực, có sức lan tỏa mạnh mẽ cần lồng ghép, kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức tác phong Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thi đua - Khen thưởng và Nghị định Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Văn bản của Bộ Tài chính; đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để viên chức nhận thức và hành động tự giác khi tham gia các phong trào thi đua, tự giác đăng ký các chỉ tiêu thi đua theo từng đợt phát động;

Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để rút ra những kinh nghiệm và bài học để phổ biến, giới thiệu, xây dựng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, nhân rộng trong từng đơn vị và trong toàn hệ thống. Bình bầu và lựa chọn khen thưởng công khai, minh bạch, dân chủ, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc; đối tượng được khen thưởng phải thật sự là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, kết hợp khen thưởng toàn diện với khen thưởng đột xuất;

Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác TĐKT tại Trung tâm. Do công tác TĐKT không chỉ là nắm vững các quy định của pháp luật mà còn là tổ chức các phong trào thi đua... do đó cần nghiên cứu tổng kết và trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức, phát động các phong trào thi đua; các hình thức, cách làm hay để phát hiện và tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến...

V. Về công tác phát hiện, tôn vinh cá nhân có thành tích tiêu biểu

Bên cạnh các thành tích mà Trung tâm đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận, để tập thể có thành tích đó phải có sự nỗ lực phấn đấu đóng góp của các cá nhân trong Trung tâm, thành tích của các cá nhân đó đã được ghi nhận qua các hình thức khen thưởng cao, đó là: Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các danh hiệu khác, sau khi được tuyên dương, trao tặng, các cá nhân tiếp tục nêu gương phấn đấu, phát huy vai trò tích cực trong các hoạt động của Trung tâm. Trong đó có một số cá nhân tiêu biểu điển hình tại Trung tâm gồm Ban Giám đốc và Chi ủy Chi bộ Trung tâm NCKH&ĐTCK (điển hình ông Hoàng Mạnh Hùng - Giám đốc kiêm Bí thư Chi bộ Trung tâm)

Ban Giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo Trung tâm hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao như: Kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy trong bối cảnh Trung tâm còn nhiều khó khăn, hoạt động của đơn vị bị ảnh hưởng xấu bởi sự trầm lắng của thị trường chứng khoán nhiều năm qua; Đảm bảo ổn định kỷ luật, duy trì các hoạt động thường xuyên của Trung tâm; Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính. Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được UBCKNN cấp, tăng thu sự nghiệp để cơ bản đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ, viên chức và bù đắp một phần chi phí cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm; Quan tâm đến đầu tư trang bị cơ sở vật chất, cải tạo trụ sở để đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ, viên chức; Tăng cường, mở rộng các hình thức chiêu sinh đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn; bổ sung thêm chứng chỉ chuyên môn về Chứng khoán phái sinh; chương trình đào tạo Quản trị công ty; Tăng cường mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị của UBCKNN trong các hoạt động đào tạo cho công chức, viên chức; Mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo về chứng khoán, thị trường chứng khoán.

Với vai trò là Chi ủy Chi bộ, Chi ủy luôn đi đầu, cùng các đảng viên trong chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, đưa Chi bộ nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, được cấp trên tặng Bằng khen; Đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cán bộ, nhân viên như: đảm bảo quyền lợi về lương, thưởng, chế độ giúp đỡ cán bộ trẻ, nhân viên hợp đồng, chế độ cán bộ nữ, chế độ lao động, nghỉ ngơi; Thường xuyên quan tâm đến đời sống của các công đoàn viên, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Đã cùng với chính quyền phối hợp tốt với Công đoàn, đoàn thanh niên tham gia ủng hộ tích cực về tài chính cho các hoạt động xã hội như: Quỹ ủng hộ người nghèo, đồng bào lũ lụt, Tết ấm vùng cao – Mái trường cho em, Quỹ Công đoàn Uỷ ban…

Trong giai đoạn 2015-2019, Ban Giám đốc Trung tâm và Chi ủy Chi Bộ có rất nhiều sáng kiến, là các đề tài nghiên cứu, chuyên đề đóng góp trực tiếp vào công tác quản lý điều hành và hoạt động đào tạo của Trung tâm, các sáng kiến tiêu biểu ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến công tác đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn, tạo nguồn thu sự nghiệp cho Trung tâm, đó là kết nối dự án Lux xây dựng mới 05 giáo trình và xây dựng 02 giáo trình Luật, Cơ bản với kinh phí trong nước.

- Các giáo trình được biên soạn mới gồm những nội dung về chứng khoán, thị trường chứng khoán và giảng dạy chuyên sâu cho người hành nghề và nhà đầu tư trên từng lĩnh vực hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần cho sự phát triển thị trường vốn trong giai đoạn mới. Hơn nữa với sự tài trợ của dự án Lux, những giáo trình trên góp phần vào xây dựng website do Lux tài trợ để phục vụ về lâu dàu cho đào tạo và tuyên truyền nhà đầu tư. Đồng thời xác định đây là các giáo trình mang tính chất của loại hình đào tạo nghề, do vậy, bên cạnh việc đưa các nội dung mang tính căn bản, lý thuyết hàn lâm thì các nội dung liên quan đến kỹ năng cũng được đặc biệt chú trọng. Ngoài ra, nhằm đảm bảo tính chuẩn mực trong các nội dung, các nội dung cụ thể của mỗi chương Chủ biên đã đặt hàng các chuyên gia trong mỗi lĩnh vực thuộc các đơn vị/Vụ thuộc UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, các trường Đại học. Trên cơ sở các nội dung chính đó, chủ biên rà soát, biên tập tổng thể nhằm tạo nên một cuốn giáo trình đảm bảo các nội dung của đề cương đã được Hội đồng UBCKNN phê duyệt, có sự thống nhất xuyên suốt toàn giáo trình, đồng thời có sự kết nối các nội dung giữa các chương, nhằm đảm bảo sự truyền tải tốt nhất đến người đọc về các nội dung có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các tin khác