Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF
24/12/2013

Ngày 24/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 07/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF, cụ thể như sau:

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF

Tên tiếng Anh: VCBF Tacical Balanced Fund

Tên viết tắt: VCBF-TBF

Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 60.426.614.500 (sáu mươi tỷ bốn trăm hai mươi sáu triệu sáu trăm mười bốn nghìn năm trăm) đồng;

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 6.042.661,45 chứng chỉ quỹ

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Ngân hàng giám sát: Ngân hành Deutsche Bank AG – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác