Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Temasek Holdings (Private) Limited tại Hà Nội
11/11/2013

  

Ngày 11/11/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 709/QĐ-UBCK gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam số 33/UBCK-GCN cấp ngày 10/9/2008 cho Văn phòng đại diện Công ty Temasek Holdings (Private) Limited tại Hà Nội đến 10/9/2018.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác