Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Dragon Capital Group Limited tại Tp. Hà Nội
28/10/2013

  

  Ngày 22/10/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 656/QĐ-UBCK điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Dragon Capital Group Limited tại Tp. Hà Nội số 28/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 13/02/2012 với nội dung như sau:

  Trưởng Văn phòng đại diện: Ông Hoàng Mạnh Thắng.

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác