Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS)
16/07/2021

Ngày 14/07/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/03/2017 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

UBCKNN

Các tin khác