Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng cho Quỹ đầu tư giá trị MB Capital
07/03/2014

  Ngày 5/3/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 16/GCN-UBCK chấp thuận cho Quỹ đầu tư giá trị MB Capital chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, cụ thể như sau:

Tên tiếng việt: QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ MB CAPITAL

Tên tiếng anh: MB Capital Value Fund

Tên viết tắt: MBVF

Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB

Ngân hàng giám sát: Ngân hành TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác