Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN công khai dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021
28/01/2021

Thực hiện công tác công khai ngân sách nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị theo quy định tại Điều 5 Chương II Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, UBCKNN công khai dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2021.

UBCKNN

Các tin khác