Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN nhận được tài liệu đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của CtyCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng
01/10/2013

Ngày 26/9/2013, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của CtyCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng theo nội dung nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23/NQ-CID ngày 23/9/2012 và Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 56/CID ngày 24/9/2013. Theo đó, Công ty thực hiện mua cổ phiếu quỹ theo phương án như sau:

Số lượng cổ phiếu tối thiểu và tối đa dự kiến mua: từ 7.000 - 66.000 cổ phiếu;

Thời gian dự kiến giao dịch: 25/10/2013 - 22/11/2013;

Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh;

Giá mua: Dự kiến từ 4.000 - 6.000 đồng/cổ phiếu

Nguồn vốn sử dụng mua cổ phiếu quỹ: Thặng dư vốn cổ phần;

Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CtyCP Chứng khoán Sài Gòn - Chi nhánh Hải Phòng.

(UBCKNN)

Các tin khác