Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng kiểm toán viên của Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC
26/09/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC được tăng 01 kiểm toán viên là: Kiểm toán viên Nguyễn Lan Anh, Chứng chỉ KTV số 2014/KTV vào danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ ngày 20/9/2013.

(UBCKNN)

Các tin khác