Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán
13/01/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán

Ngày 31/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.

Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 30/11/2012 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 121/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành.

UBCKNN

Các tin khác