Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Danh sách chấp thuận bổ sung kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán năm 2021 kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021
30/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bổ sung kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 theo danh sách đính kèm.

UBCKNN

Các tin khác