Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán (Thông báo số 41/TB-UBCK)
26/04/2021

Để hoàn tất thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo để các cá nhân có tên trong danh sách đính kèm biết và nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại UBCKNN, cụ thể như sau:

Lệ phí phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán: 1.000.000 (một triệu) đồng/người

Lệ phí được nộp theo hình thức chuyển khoản như sau:

Chủ tài khoản: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Số tài khoản 3511.0.1059481 - Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội

- Nội dung nộp tiền: “Nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho ông/bà....(ghi rõ tên người được cấp, số CMND/HC)”.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các cá nhân được biết và thực hiện.

    UBCKNN

Các tin khác