Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF
17/09/2013

  Ngày 16/9/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 44/GCN-UBCK chấp thuận cho Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng, cụ thể như sau:

Tên Quỹ: Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF

Tên tiếng Anh: VCBF Tacical Balanced Fund

Tên viết tắt VCBF-TBF

Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng

Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng

Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Công ty quản lý quỹ: Công ty Liên doanh Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank

Ngân hàng giám sát: Ngân hành Deutsche Bank AG – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác