Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh CTCK, công ty QLQ nước ngoài tại Việt Nam
30/12/2020

Ngày 16/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư Thông tư số 97/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

UBCKNN

Các tin khác