Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN nhận được tài liệu giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
14/03/2014

Ngày 12/3/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Công văn số 17/2014/CV-KĐ ngày 12/3/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Công ty). Công ty bán cổ phiếu quỹ theo phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Quyết định số 04/2014/QĐ-HĐQT ngày 12/3/2014 về việc thống nhất chủ trương bán 4.331.240 cổ phiếu quỹ và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác