Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo tăng 04 kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
14/02/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY được bổ sung 04 kiểm toán viên vào Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 14/02/2014, cụ thể:

STT

Họ và tên KTV

Số chứng chỉ KTV

GCN đăng ký

hành nghề kiểm toán

1

Mai Việt Hùng

2334/KTV

2334-2013-112-1

2

Nguyễn Thị Thu Hà

2277/KTV

2277-2013-112-1

3

Phạm Thị Hiền

2323/KTV

2323-2013-112-1

4

Trần Thị Nam Vinh

2388/KTV

2388-2013-112-1

          

  (UBCKNN)

Các tin khác