Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Invesments
12/09/2013

Ngày 12/9/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 29/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/GP-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 23/3/2012 cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Invesments với nội dung như sau:

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tuấn Thên Ân – Tổng Giám đốc, quốc tịch Hà Lan.

Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác