Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ và quản lý đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến
12/09/2013

Ngày 5/9/2013, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 543/QĐ-UBCK ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ và quản lý đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Quy trình này quy định về thủ tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký, gia hạn, thu hồi Quyết định chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của các công ty chứng khoán được áp dụng trong các đơn vị thuộc UBCKNN.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 463/QĐ-UBCK ngày 14/6/2010 của Chủ tịch UBCKNN về việc ban hành Quy trình xét duyệt hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác