Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC
10/09/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC được giảm 01 kiểm toán viên là Trần Ngọc Linh, Chứng chỉ KTV số 0759/KTV trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ ngày 28/8/2013.

(UBCKNN)

       

Các tin khác