Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc giảm 01 Kiểm toán viên của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
13/05/2014

      Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Deloitte Việt Nam được giảm 01 kiểm toán viên như sau:

         Kiểm toán viên Lê Cảnh Tâm, số Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 2191 - 2013 - 001 - 1) thuộc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam rút tên trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 25/4/2014.

 

(UBCKNN)

Các tin khác