Skip to content
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital
26/04/2014

Ngày 25/04/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 10/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital, cụ thể như sau:

-Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital

-Tên tiếng Anh : MB Capital Value Fund

-Tên viết tắt: MBVF

-Thời hạn hoạt động của Quỹ : không giới hạn

Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 54.423.600.000 VNĐ (Năm mươi tư tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng)

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.442.360 (Năm triệu bốn trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm sáu mươi) chứng chỉ quỹ

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

- Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư MB

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam).

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác