Skip to content
Thông tin công bố
UBCKNN hướng dẫn về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên tài khoản môi giới tổng của CTCK nước ngoài
23/04/2014

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hướng dẫn về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) trên tài khoản môi giới tổng (tài khoản của NĐTNN mở tại Công ty chứng khoán nước ngoài) mua, bán chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam thực hiện theo Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giao dịch trên thị trường chứng khoán (Thông tư 74/BTC), như sau:

1. Công ty chứng khoán nước ngoài được phép sử dụng tài khoản môi giới tổng (tài khoản môi giới đại diện cho các NĐTNN) mở tại Công ty chứng khoán ở Việt Nam để vừa đặt lệnh mua và bán cùng một loại chứng khoán trong từng phiên khớp lệnh (định kỳ hoặc liên tục), nhưng phải đảm bảo nguyên tắc lệnh mua và bán chứng khoán không phải cùng một NĐTNN. Trường hợp giao dịch ngược chiều, NĐTNN chỉ được thực hiện nếu lệnh giao dịch trước đó đã được khớp hoặc hủy bỏ.

2. Công ty chứng khoán nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng tại Công ty chứng khoán ở Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch của NĐTNN trong tài khoản môi giới tổng và phải báo cáo cho Công ty chứng khoán ở Việt Nam (nơi mở tài khoản giao dịch môi giới tổng) về giao dịch của NĐTNN.

3. Công ty chứng khoán tại Việt Nam nơi Công ty chứng khoán nước ngoài mở tài khoản môi giới tổng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện giao dịch trên tài khoản môi giới tổng để đảm đảm bảo tuân thủ quy định một nhà đầu tư không được phép thực hiện đồng thời giao dịch cùng mua, cùng bán một loại chứng khoán trong cùng một phiên giao dịch.

UBCKNN thông báo để các SGDCK, TTLKCK, Ngân hàng lưu ký và Công ty chứng khoán biết để thực hiện và xây dựng các tiêu chí giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về giao dịch theo Thông tư 74/BTC.

UBCKNN thông báo để các bên liên quan biết và triển khai thực hiện.

(UBCKNN)

Các tin khác