Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
16/07/2021

Ngày 12/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 27/08/2021.

UBCKNN

Các tin khác