Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của SGDCK, TTLKCK
12/09/2013

UBCKNN lấy ý kiến các thành viên thị trường về dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thay thế Thông tư số 151/2009/TT-BTC ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Văn bản góp ý gửi về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát thị trường), địa chỉ: 164 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội và địa chỉ email: giamsat@ssc.gov.vn. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 12/09/2013 đến ngày 12/11/2013.

Chi tiết xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác