Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát
10/09/2013

Ngày 9/9/2013 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 36/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát ngày 2/7/2008 với nội dung như sau:

- Tên công ty viết bằng Tiếng Anh: Trust Principle Fund Joint Stock Company

Giấy phép có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác