Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
25/03/2014

Ngày 25/3/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 09/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam, cụ thể như sau:

-Tên Quỹ: Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam

-Tên tiếng Anh : Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund

-Tên viết tắt: ENF

-Thời hạn hoạt động của Quỹ: không giới hạn

Quỹ đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 53.203.406.730 VNĐ (năm mươi ba tỉ hai trăm lẻ ba triệu bốn trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm ba mươi đồng)

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.320.340,67 Chứng chỉ quỹ

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng)

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

- Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)

  Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác