Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh
10/03/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. Hồ Chí Minh được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thanh Huyền (chứng chỉ KTV số 1176/KTV ngày cấp 17/01/2007) khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 06/03/2014.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác