Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Quyết định số 37/QĐ-UBCK ngày 18/1/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công khai dự toán NSNN năm 2022
04/01/2022

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố Quyết định số 37/QĐ-UBCK ngày 18/1/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công khai dự toán NSNN năm 2022 đối với các đơn vị dự toán thuộc UBCKNN (đính kèm).

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác