Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Vinawealth
14/03/2014

Ngày 14/03/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 18/GCN-UBCK đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh Vinawealth.

- Tên đầy đủ tiếng Anh: VinaWealth Equity Opportunity Fund

- Tên viết tắt: VEOF

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ VinaWealth

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

- Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth được đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo các nội dung sau:

+ Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng;

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng ;

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở;

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác