Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo giảm kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX
01/10/2013

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX được giảm 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Nguyễn Thị Nam Phương, chứng chỉ KTV số 1051/KTV trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ ngày 01/09/2013.

          

 

(UBCKNN)

Các tin khác