Skip to content
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
23/04/2014

  Ngày 21/4/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 08/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 08/UBCK-GPHĐQLQ do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt ngày 25/10/2006 với nội dung như sau:

  Người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc - Ông Phạm Gia Tuấn.

  Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác