Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt
15/05/2014

Ngày 15/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 11/GCN-UBCK cho Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt, cụ thể như sau:

-Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Cân bằng Bản Việt

-Tên tiếng Anh : Viet Capital Balance Fund

- Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt

- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam);

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng số 02/GCN-UBCK ngày 10/01/2014 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

- Thời hạn hoạt động của Quỹ: không xác định.

- Quỹ đầu tư Cân bằng Bản Việt được lập theo các nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ (vốn huy động được trong đợt phát hành chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng): 54.314.089.552 VNĐ (Năm mươi tư tỷ ba trăm mười bốn triệu tám mươi chín nghìn năm trăm năm mươi hai đồng);

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng);

+ Số lượng chứng chỉ quỹ: 5.431.408,95 (Năm triệu bốn trăm ba mươi mốt nghìn bốn trăm linh tám phẩy chín mươi lăm) chứng chỉ quỹ;

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở.

  Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác