Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt
12/05/2014

  Ngày 9/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 09/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 08/UBCK-GPHĐQLQ ngày 25/10/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 28/UBCK-GPĐC ngày 11/12/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt với nội dung như sau:

  Vốn điều lệ cũ: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi) tỷ đồng;

  Vốn điều lệ mới: 130.000.000.000 (Một trăm ba mươi) tỷ đồng.

  Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác