Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất về “Quy chế hành nghề chứng khoán”
01/04/2014

  Ngày 25/3/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC về “Quy chế hành nghề chứng khoán”. Văn bản nêu trên được hợp nhất từ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

  Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán, có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2008;

  Thông tư số 147/2012/TT-BTC ngày 10/9/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hành nghề chứng khoán được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2012.

  Nội dung văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

  Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác