Skip to content
Thông tin công bố
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
25/03/2014

Ngày 28/11/2013, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi (Hiến pháp năm 2013). Đây là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta. Hiến Pháp năm 2013 vừa kế thừa được giá trị to lớn của các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng, nội dung phát triển đã được khẳng định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH. Bản Hiến pháp mới có bố cục gồm 11 Chương, 120 điều với nhiều điểm mới, tiến bộ cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến.

Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác