Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2022”
04/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2022” cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ thuê kênh truyền internet của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2022.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa q Phi tư vấn ý Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê kênh truyền internet Leasedline tốc độ ổn định tối thiểu 40Mbps trong nước và 02 Mbps quốc tế liên tục 12 tháng phục vụ nhiệm vụ khai thác, trao đổi thông tin; giám sát và quản lý hoạt động giao dịch chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu được để lại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành E-HSMT: Phát hành theo E-TBMT số 20220501283-00 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ 15h00 ngày 05/5/2022 đến trước 10 giờ 00, ngày 13/5/2022.

7. Địa điểm phát hành E-HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ E-HSYC: Phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 8.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 13/5/2022.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 13/5/2022.

12. Địa điểm mở thầu: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

UBCKNN

Các tin khác