Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế
21/09/2022

Ngày 16/09/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 16/09/2022.

UBCKNN

Các tin khác