Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN theo chỉ tiêu năm 2021
21/09/2022

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC UBCKNN THEO CHỈ TIÊU NĂM 2021

image

  

Số: 20 /TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

    

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Lịch thi chi tiết Vòng 1 và một số thông tin cần thiết phục vụ

kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN theo chỉ tiêu năm 2021

image

  

Hội đồng tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo chỉ tiêu năm 2021 thông báo tới thí sinh tham dự kỳ thi như sau:

I. Lịch trình thi Vòng 1:

1. Thời gian thi: Thứ năm ngày 22/9/2022.

a. Sáng ngày 22/9/2022:

- Khai mạc kỳ thi (tại Phòng 204 tầng 2 nhà A).

- Ca thi 01: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung.

+ Phòng thi 303: Vị trí chuyên viên làm công tác thanh tra chứng khoán.

+ Phòng thi 304: Vị trí chuyên viên về pháp chế; chuyên viên về hợp tác quốc tế.

- Ca thi 02: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung.

+ Phòng thi 303: Vị trí chuyên viên về giám sát thị trường chứng khoán; chuyên viên về phát triển thị trường chứng khoán.

+ Phòng thi 304: Vị trí chuyên viên về quản lý kinh doanh chứng khoán; chuyên viên về công nghệ thông tin.

b. Chiều ngày 22/9/2022:

- Ca thi 03: Thi trắc nghiệm môn tiếng Anh.

+ Phòng thi 303: Vị trí chuyên viên về pháp chế; chuyên viên về công nghệ thông tin.

+ Phòng thi 304: Vị trí chuyên viên làm công tác thanh tra chứng khoán; chuyên viên về hợp tác quốc tế; chuyên viên về giám sát thị trường chứng khoán; chuyên viên về phát triển thị trường chứng khoán; chuyên viên về quản lý kinh doanh chứng khoán.

2. Địa điểm thi: Phòng 303, phòng 304 tầng 3 nhà A trụ sở Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán - Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thời gian, lịch trình, phòng thi chi tiết: Đính kèm Thông báo.

II. Danh sách thí sinh theo số báo danh và ca thi:

Danh sách thí sinh theo số báo danh, phòng thi và ca thi được đính kèm theo Thông báo này và niêm yết tại địa điểm thi từ ngày 21/9/2022.

Đề nghị thí sinh tiếp tục rà soát, đối chiếu các thông tin cá nhân trong danh sách nêu trên (họ tên, ngày sinh, vị trí đăng ký dự tuyển, miễn thi tiếng Anh, đối tượng ưu tiên nếu có). Trong trường hợp cần bổ sung, đính chính thông tin đề nghị thí sinh liên hệ với Hội đồng tuyển dụng (số điện thoại: (024)39.340.750 xin số máy lẻ 226).

III. Yêu cầu đối với thí sinh và một số thông tin cần thiết khác:

1. Thí sinh có mặt trước 30 phút so với thời gian thông báo để làm thủ tục thi theo quy định.

2. Thí sinh mang theo 01 trong 04 loại giấy tờ hợp pháp còn thời hạn sử dụng sau để xuất trình cho Giám thị phòng thi đối chiếu trước khi vào phòng thi: chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe.

3. Thí sinh chủ động nghiên cứu Nội quy, Quy chế kỳ thi tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và nghiêm túc thực hiện trong thời gian dự thi tuyển công chức UBCKNN (Nội quy, Quy chế đính kèm Thông báo).

4. Thí sinh chủ động nghiên cứu hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính (Hướng dẫn đính kèm Thông báo).

5. Đề nghị thí sinh dự thi thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian tham gia kỳ thi.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐTD (để b/c);

- VP UBCK (để đăng website);

- Lưu: TCCB, HĐTD (04b).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Đặng Tài An Trang

Các tin khác