Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo mời thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2022”
04/01/2022

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mời thầu “Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2022” cụtheer như sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ thuê địa điểm hosting đặt các hệ thống công nghệ thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2021.

- Loại gói thầu:

Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa q Phi tư vấn ý Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu:

- Nội dung chính của gói thầu: Thuê địa điểm đặt hosting các hệ thống CNTT của UBCKNN gồm: Hệ thống Lux VIE026 triển khai từ năm 2012; Hệ thống CSDL quản lý CTCK, Công ty QLQ & QĐTCK, CSDL quản lý Người hành nghề chứng khoán, CSDL quản lý Nhà đầu tư nước ngoài, Nâng cấp Cổng thông tin điện tử mới triển khai năm 2012-2013; Thiết bị thuộc dự án ATBM 2015-2016; Hệ thống IDS Plus, MSS Plus nâng cấp năm 2016; Hệ thống thiết bị phần cứng thuộc dự án Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các CSDL của UBCKNN – Trục tích hợp SOA; Hệ thống thiết bị vận hành Cổng thông tin điện tử của Tạp chí Chứng khoán; máy chủ quản trị các hệ thống thư điện tử và hệ thống cổng thông tin điện tử; các kênh truyền số liệu tới Hệ thống đặt tại trụ sở Cơ quan UBCKNN.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng liên tục (kể cả ngày lễ, tết và ngày nghỉ theo quy định) kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

3. Nguồn vốn: Nguồn thu được để lại của Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Phát hành theo E-TBMT số 20220501557-0 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ 15 giờ 30, ngày 05/5/2022 đến trước 10 giờ 00, ngày 16/5/2022.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Phát hành miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

9. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn./.).

Hình thức bảo đảm: Bằng thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

10. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 16/5/2022.

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 16/5/2022.

UBCKNN

Các tin khác