Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
UBCKNN thông báo về việc giảm 01 kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
09/05/2014

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam được giảm 01 kiểm toán viên như sau:

KTV Phan Đức Danh, chứng chỉ KTV số 2080/KTV thuộc Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam rút khỏi danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2014 từ ngày 31/3/2014.

 

(UBCKNN)

Các tin khác