Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Thông báo Kết quả thi phỏng vấn Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020
24/12/2020

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC UBCKNN NĂM 2020

image

  

Số: 32 /TB-HĐTD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

    

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả thi phỏng vấn Vòng 2

kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020

image

  

Căn cứ Quyết định số 1198/QĐ-BTC ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2020;

Căn cứ kết quả chấm điểm thi phỏng vấn vòng 2 tổ chức vào ngày 17/12/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức UBCKNN thông báo kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2 và dự kiến kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức UBCKNN năm 2020 (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBCK (để b/c);

- VP UBCK (để đăng website);

- Lưu: TCCB, HĐTD (05b).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Phạm Hồng Sơn

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác