Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin công bố
Bộ Tài chính phê duyệt Văn bản hợp nhất quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở GDCK và TTLKCK
17/04/2014

  Ngày 11/4/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt và ký xác thực Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

  Văn bản nêu trên được hợp nhất từ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Thông tư số 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2010;

Thông tư số 02/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2013.

  Nội dung văn bản hợp nhất này không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 02 văn bản quy phạm pháp luật nêu trên.

  Xem file đính kèm.

(UBCKNN)

Tệp nội dung đính kèm
Các tin khác