Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18
06/11/2020

Ngày 04/11/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 300/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18 (Công ty), cụ thể như sau:

  - Phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do không báo cáo theo quy định pháp luật (Công ty không báo cáo UBCKNN Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất Quý 1/2020, BCTC Quý 2/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 09/3/2020 thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng số 66/GCN-UBCK ngày 09/11/2018; báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn BCTC Quý 1, 4/2019, BCTC Quý 2/2020, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đã được soát xét);

  - Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được bổ sung theo Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ/ĐHCĐ-L18 ngày 11/4/2018 tăng vốn từ 80.999.790.000 đồng lên 114.880.080.000 đồng trong BCTC năm được kiểm toán xác nhận.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày 04/11/2020.

UBCKNN

Các tin khác