Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Đức Dũng
22/09/2020

Ngày 21/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 253/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Đức Dũng (địa chỉ: đường Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau: phạt tiền 5.000.000 (năm triệu) đồng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, điểm c Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch (ông Vũ Đức Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần May Đồng Nai (mã chứng khoán: MDN) đã thực hiện giao dịch mua 17.550 cổ phiếu MDN từ ngày 02/8/2019 đến ngày 05/8/2019 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác