Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Phạm Giang Minh
08/09/2020

Ngày 07/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký ban hành các Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC, 241/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Phạm Giang Minh (Địa chỉ: 12 Đường 5, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

- Đối với ông Nguyễn Thanh Bình:

+) Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP). Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

+) Phạt tiền 17.500.000 đồng (Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Chi tiết như sau: Ông Nguyễn Thanh Bình (ông Bình) – là thành viên Hội đồng quản trị (đã miễn nhiệm kể từ ngày 20/01/2020) của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã chứng khoán: MCP), đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 17/10/2019 đến ngày 15/11/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Ngày 15/01/2020, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK HCM) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bình. Ông Bình tiếp tục đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 03/01/2020 đến ngày 31/01/2020; tuy nhiên ông Bình đã bán 88.427 cổ phiếu MCP vào ngày 02/01/2020 (không đúng với thời gian đăng ký); ngày 05/02/2020, SGDCK HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bình.

- Đối với ông Nguyễn Phạm Giang Minh:

+) Phạt tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

+) Phạt tiền 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP. Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Chi tiết như sau: Ông Nguyễn Phạm Giang Minh (ông Minh) – là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Bình, thành viên Hội đồng quản trị (đã miễn nhiệm kể từ ngày 20/01/2020) của Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã chứng khoán: MCP), đăng ký bán 30.000 cổ phiếu MCP từ ngày 17/10/2019 đến ngày 15/11/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Ngày 15/01/2020, SGDCK HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Minh. Ông Minh tiếp tục đăng ký bán 30.000 cổ phiếu MCP từ ngày 03/01/2020 đến ngày 31/01/2020; tuy nhiên ông Minh đã bán 30.000 cổ phiếu MCP vào ngày 02/01/2020 (không đúng với thời gian đăng ký); ngày 05/02/2020, SGDCK HCM mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

  UBCKNN

Các tin khác