Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Ngọc Cõi
08/09/2020

Ngày 04/9/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 238/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Cõi, cụ thể như sau:

  - Phạt tiền 12.500.000 (Mười hai triệu năm trăm nghìn) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

- Phạt tiền 25.000.000 (Hai mươi lăm triệu) đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Chi tiết giao dịch: Ngày 15/02/2019, ông Phạm Ngọc Cõi bán 12.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 12 (mã chứng khoán: S12), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 300.000 cổ phiếu S12 (6%) xuống còn 287.500 cổ phiếu S12 (5,75%), thay đổi từ ngưỡng 6% xuống ngưỡng 5%. Ngày 8/3/2019, ông Phạm Ngọc Cõi bán 20.300 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 252.500 cổ phiếu (5,05%) xuống còn 232.200 cổ phiếu (4,64%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 12. Tuy nhiên, đến ngày 17/8/2020, UBCKNN mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Phạm Ngọc Cõi đối với 02 giao dịch trên.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/09/2020./.

UBCKNN

  

Các tin khác