Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04
16/06/2014

Ngày 12/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 439/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (Địa chỉ: Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La), cụ thể như sau:

- Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP).

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Công bố thông tin không kịp thời trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quyết định số 01/CT-QĐ-HĐQT ngày 11/7/2012 giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tại Lai Châu; Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Báo cáo thường niên năm 2012; Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty các tài liệu: Báo cáo tài chính Quý 2, 3 và 4 năm 2012 của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tài chính bán niên năm 2012 đã soát xét của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 và năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo thường niên năm 2012; Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã soát xét của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tài chính Quý 1, 2, 3 và 4 năm 2013 của công ty mẹ và hợp nhất; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013.

- Phạt tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 đã soát xét của công ty mẹ và hợp nhất, Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 của công ty mẹ, Quyết định số 01/QĐ-S74-HĐQT ngày 1/6/2012 về việc thôi giữ chức vụ Giám đốc, Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2013 về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 18/9/2013 về việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc, Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 15/7/2013 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy Điện Sập Việt, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 4/7/2013 về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sập Việt.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác