Skip to content
ssc.gov.vn
Thanh tra - giám sát
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông
14/10/2013

  Ngày 11/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông, cụ thể như sau:

Phạt tiền 10.000.000 (mười triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP) do không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ theo quy định, vi phạm Điểm a Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC).

Phạt tiền 40.000.000 (bốn mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP do tổ chức lưu giữ không đầy đủ chứng từ theo quy định, vi phạm Khoản 24 Điều 18, Điều 34 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC (nay là Điều 40 Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ (Thông tư số 212/2012/TT-BTC)).

Phạt tiền 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP do không báo cáo theo quy định, vi phạm Khoản 1 Điều 33 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC (nay là Khoản 1 Điều 39 Thông tư số 212/2012/TT-BTC) và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính (Thông tư số 226/2010/TT-BTC) (nay là Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 165/2012/TT-BTC ngày 9/10/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC).

Phạt tiền 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP do không công bố thông tin theo quy định, vi phạm Điểm 2 mục V Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (nay là Điều 19 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán).

Tổng mức phạt tiền là 200.000.000 (Hai trăm triệu) đồng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác